Живот и работа в Ауровил

превод от http://www.auroville.org

Условия за живеене в Ауровил

На 19.06.1967 год. Майката заяви, че

 “от психологическа гледна точка, необходимите условия за живеене в Ауровил са:

 Човек да е убеден в неотменното единство на човечеството и да има воля да сътрудничи за материалната реализация на това единство;

 Да носи воля за сътрудничество във всичко, което способства за бъдещи реализации.

 Материалните условия ще бъдат постигани с напредването на реализацията.”

По-късно Майката ясно указва общите направления, които да бъдат съблюдавани в материалния живот. Те би следвало да формират основата на нашето колективно съществуване, но не би трябвало да се прилагат по догматичен и груб маниер. Следователно, рамките на колективния живот в Ауровил би трябвало да са просторни и много гъвкави; те са еволюиращи по характер и ще се менят според индивидуалния и колективния растеж на съзнанието и с прогресивното изплуване и изразяване на истината, присъща на Ауровил.

Основите на този начин на живот са доверие, искреност, отговорност и добра воля.

1. Колективен живот

Ауровил иска да бъде град, където хората от цял свят живеят в хармония, стремейки се към реализиране на единство между хората, и служат на Истината отвъд всякакви социални, политически и религиозни убеждения. Така че всички са поканени да дойдат и да се присъединят към нас в този стремеж за развитие. Не е наша работа да поставяме под въпрос пътищата за духовно развитие или индивидуалните духовни практики на коя да е личност, но Ауровил не трябва да бъде използван като място за агитиране или вербуване на последователи за коя да е политическа, религиозна или духовна организация.

Взаимоотношенията в Ауровил би трябвало да бъдат базирани на искрено сътрудничество и братство. Конфликтите между жителите следва да се разрешават в рамките на общността, по начин, който е в съзвучие с духа на Ауровил. Всякаква форма на насилие или злоупотреба нямат никакво място в Ауровил.

Наложително е приятелско взаимоотношение с местното население и уважение на техните култура и традиции. Изучаването на говоримия тамилски ще спомогне значително за развиването на такива взаимоотношения.

От всички се очаква уважение към природата и околната среда.

Законите на Индия трябва да бъдат уважавани. Всеки, който нарушава тези закони, може да бъде подложен на съдебен процес, който би могъл да приключи с период на лишаване от свобода или експулсиране от страната. В това отношение всеки трябва да е наясно, че използването на наркотици, забранено в Ауровил от Майката, е забранено също и според законите на Индия.

2. Работа, контрибуция и пари

Работа

Всеки би трябвало да съзнава, че ние сме тук, за да изградим град от 50 000 жители като средство за реализиране на “живо въплъщение на действително човешко единство”. Участието посредством съдържателна работа е съществен аспект от живота в Ауровил. От всеки се очаква да се занимава с дейност, която съответства на нуждите на общността и е в хармония с възможностите, приоритетите и нуждите на всеки индивид.

Контрибуция

От всеки се очаква да съдейства за колективното благосъстояние чрез труд, в натура и/или пари. Разчита се на това производствените участъци да отдават на града съществена част от своите постъпления или продукция. Заможните ауровилци, които не зависят от общността за своето препитание, се насърчават да правят регулярни или епизодични дарения на общността или на кой да е от нейните проекти.

Пари

Тъй като една от основните цели е ауровилци да не получават паричен еквивалент като “заплащане” за своя труд и да няма циркулация на парични средства в рамките на града, общността е отговорна за задоволяването на насъщните нужди на всеки индивид, доколкото е възможно.

За да се увеличи икономическата сила на Ауровил и да се подпомогне развиването на икономика без пари в брой, се очаква хората, които разполагат с финансови средства, да съдействат поне за покриване на собствените си разходи в Ауровил и, доколкото им позволява щедростта, за общите разходи на общността посредством централния фонд (Central Fund). Също така е желателно те да съхраняват финансовите си авоари в Ауровил. От новодошлите се очаква да отдадат поне достатъчно за собствените си разходи, поне за първата година от престоя си. Въпреки полаганите интензивни усилия, Ауровил все още не е в състояние да посреща всички нужди на всички жители – особено жилищните. В тази насока се експериментира и от всички нови ауровилци се очаква да участват в икономическия експеримент, разработван на този етап в Ауровил.

3. Собственост и жилища

Собственост

От всеки жител се очаква да борави със своите ресурси възможно най-съзнателно. В Ауровил, според указанията на Майката, всичко е колективна собственост и следва да се използва за благосъстоянието на всички. Парите и авоарите в града са под попечителството на отделни личности, ръководители на проекти (арендатори) и мениджъри на услуги или търговски единици. Те следва да се използват за дейностите и развитието на града, както и за представяне идеалите на Ауровил. В Ауровил никой не притежава каквито и да е права на собственост върху жилища и други сгради, услуги, проекти или търговски дейности. Продаването или наемането на такива активи за лична изгода е недопустимо. Всички дейности са част от цялостната структура на Ауровил и всички финансови сделки по тях се осъществяват посредством официалните канали в Ауровил.

Жилище

До преди няколко години, тъй като числеността ни не беше висока, а територията – обширна, жилищата бяха самостоятелни и разпръснати. Тенденцията се промени към строеж на групови жилища, но все още от всеки самостоятелно. Сега има потребност от нещо друго. Жилищата ще се изграждат и притежават от колектива, и ще се преотстъпват на отделни хора и семейства според техните нужди.

Докато сте новодошъл (Newcomer), ще имате възможност да живеете в дом за новодошли или в гостоприемница, според наличността. В идеалния случай ще имате избор между различни типове жилища, които ще ви бъдат представени от Housing Service. Трябва да сте наясно, че на този етап Ауровил изпитва критичен недостиг от жилища и че наличността, типът и размерът на квартирата може да зависи от това доколко сте в състояние да платите за нея.

За да се избегне увеличаването на и без друго значителния брой ауровилци, които не разполагат със свой дом или живеят при условия под стандарта, общността реши, че от януари 2001 ще се приемат новодошли, при условие че си осигурят сами жилището. Макар това обикновено да означава да дойдат с достатъчно финанси, за да си построят или заплатят място за живеене, също така съществува възможност да им се предложи постоянен приличен подслон от някой друг. Онези, които нямат възможност да си осигурят сами жилището, ще бъдат помолени да изчакат, докато се появи нещо подходящо за тях.

 Auroville Housing Policy

 4. Образование

Ауровил е замислен като място на непрестанно образование за всички и вече са налице множество възможности за различните категории хора (включително хората от околните села), живеещи в неговите предели, да развиват своя потенциал и да придобиват нови умения.

Като новодошли ще бъдете окуражавани да следвате различни програми на обучение, които ще ви помогнат да задълбочите разбирането си на целите и идеалите на Ауровил, Индия и местната култура, да изучавате четирите езика, които Майката желаеше да се говорят в Ауровил (английски, тамилски, опростен санскрит и френски) и да опознавате други аспекти от живота на Ауровил и Индия. Съществуват множество възможности за изучаване на нови умения и за участие във физически, социални, културни и други колективни дейности.

Макар че Ауровил е отговорен за посрещането на образователните нужди на своята младеж, родителите трябва да знаят, че Общността не е задължена, нито пък е в състояние на този етап да финансира образованието на децата извън Ауровил. Понастоящем се правят опити за намиране на решения на съществуващите предизвикателства. Родители с деца в училищна възраст, които желаят те да посещават ауровилски училища, биха могли да се свържат със Съвета по образование (Auroville Board of Education), за да се запознаят с различните аспекти и предизвикателства на настоящия образователен експеримент в Ауровил.

5. Транспорт

На този етап всеки е отговорен за своето придвижване. Все пак съществува необходимост от намиране начин за изменение на текущия модел, преди да се появят и при нас проблемите с трафика, присъщи на повечето градове по света, и преди ситуацията да е станала необратима. Напоследък расте броят на моторизираните превозни средства по нашите пътища, което причинява замърсяване и прави пътищата ни небезопасни, докато Майката предвиждаше не-замърсяващ обществен транспорт. Та, макар че все още трябва да инвестирате в самостоятелно превозно средство, трябва да имате предвид, че в бъдеще ще трябва да бъде намерен начин за намаляване броя на личните и замърсяващи превозни средства в града и зеления пояс.

6. Грижи за здравето

Въпреки че тук има на разположение множество алтернативни практики за лечение (хомеопатия, аюрведична медицина и др.), алопатичната здравна грижа е основната и в голяма степен се разчита на здравни услуги от Пондичери и Ченнай. Помислете дали да не се посъветвате с вашите лекари относно ваксинация против тиф, преди да напуснете страната си.

Entry Service

Media Centre, Town Hall
Auroville 605101
Tamil Nadu INDIA
entryservice@auroville.org.in

Advertisements
%d bloggers like this: