Интегрална йога

повече информация за Йогата на Шри Ауробиндо и Майката

на български ще намерите в сайта на http://zorata.wordpress.com

Много ауровилци, особено онези, които са дошли в Ауровил заради неговата духовна визия и зов, практикуват “Интегрална йога”, описана от Шри Ауробиндо, и естествено се позовават на нея при своето ежедневно общуване, както и на този сайт. Тук представяме някои въвеждащи дефиниции относно йога, формулирани от самия Шри Ауробиндо:

Основна цел на Интегралната йога
Трансформиране на нашия повърхностен, ограничен и фрагментарен човешки начин на мислене, съзнаване, усещане и съществуване, в дълбоко и разширено духовно съзнание и интегриран вътрешен и външен живот, а така също трансформиране на нашия обичаен човешки стил на живот в божествен начин на живот.

Интегрална йога
Тази йога възприема ценността на космическото съществуване и държи то да бъде реалност; нейната цел е да се влезе в по-висше Истина-Съзнание или Божествено супраментално съзнание (Супраментал (англ.: Supramental) – съзнанието-истина, най-висшето божес­твено съзнание и сила, действащо във вселената. Принцип на съзна­ние, по-висш от менталността, той съществу­ва, действа и постъпва според фундаменталната истина и единство на неща­та, а не подобно на ума – според техните привидности и фено­ме­нални разделения. Неговият фундамен­тален характер е зна­ние чрез отъждествяване, чрез което Азът е познат, Божес­тве­ната Саччидананда е позната, но също и истината на проявле­нието е позната, понеже и това тук е То.), в което действието и творението са израз не на неведение и несъвършенство, а на Истината, Светлината, Божествената Ананда (Блаженство). Но за тази цел е необходимо себеотдаване на тленните ум, живот и тяло на по-висшето съзнание, тъй като за смъртното човешко същество е твърде трудно да надмогне своя ум посредством собствените си усилия и да премине в Супраменталното съзнание, при което динамизмът престава да бъде ментален, а със съвсем друга енергетика. Само онези, които могат да възприемат призива към такова изменение, биха могли да вникнат в тази йога.

Садхана на Интегралната йога
Садханата (Садхана – практиката, чрез която се постига съвършенство, сидхи) на Интегралната йога не преминава през някакво установено умствено учение или предварително описани форми на медитация, мантри или други, а протича чрез стремление, чрез само-концентрация навътре или нагоре, чрез само-отваряне за Влияние, за Божествената сила над нас и нейните движения, за Божественото Присъствие в сърцето и чрез отхвърлянето на всичко, което е чуждо за тези неща. Това себеотваряне може да се постигне само чрез вяра, стремеж и себеотдаване.

Интегрален метод
Методът, който трябва да следваме, е да поставим цялото си съзнателно същество във връзка и контакт с Божественото и да Го призоваваме да трансформира цялото ни същество в Свое, така че в известен смисъл Самият Бог, истинската Личност в нас, става садхакът на садханата (Садхак – йогин, който се стреми към съвършенство посредством тази практика), а така също и Повелителят на Йогата, който използва по-нисшата персоналност като център за божествено преобразяване и инструмент за нейното собствено усъвършенстване. В резултат, натискът на Тапас, силата на съзнанието в нас, пребивавайки в Представата, че божествената Природа е над това, което сме в нашата цялост, води до реализацията на тази представа. Божественото, всезнаещо и всевъздействащо се спуска в ограниченото и тъмното, прогресивно озарява и енергизира цялата по-нисша природа и със своето действие заменя всички средства на изразяване на низшата човешка светлина и тленна активност.

Цел на Интегралната йога
Целта й е не само да извиси ординарното невежествено съзнание на света в божественото съзнание, но да привнесе супраменталната сила на това божествено съзнание в неведението на ума, живота и тялото, да ги трансформира, да прояви Божественото тук и да създаде божествен живот в материята.

Условия за Интегралната йога
Тази йога може да бъде следвана до края само от онези, които се отнасят съвършено сериозно към нея и са готови да изоставят малкото си човешко его и неговите потребности, за да намерят себе си в Божественото. Тя не може да бъде следвана в дух на лекомислие или отпуснатост; работата е твърде голяма и трудна, враждебните сили в нисшата Природа са достатъчно готови да се възползват от най-малкото одобрение или най-малкото отваряне, затова стремежът и тапася (концентрацията на волята) трябва да са постоянни и интензивни.

Метод на Интегралната йога
Концентриране, за предпочитане в сърцето, и призоваване на присъствието и енергията на Божествената Майка да обхване съществото и чрез движенията на своята сила да трансформира съзнанието. Възможно е също така концентриране в главата или в междувеждието, но за мнозина това отваряне е доста трудно. Когато умът се успокои и концентрацията стане силна, а стремежът интензивен, тогава започва преживяването. Колкото по-силна е вярата, толкова бързият резултат е по-вероятен. За останалото човек не бива да разчита само на собствените си усилия, а да установи контакт с Божественото и възприемчивост за Енергията и Присъствието на Божествената Майка.

Ключови методи

Пътят на преданост и себеотдаване
Психическото същество е това, което води към постоянна и чиста преданост, а отстраняването на егото е това, което прави възможно себеотдаването.

Пътят на познанието
Чрез медитация в главата идва разкритието отгоре, мълчанието или тишината на ума и спускането на покоя и т.н. на по-висшето съзнание като цяло, докато то обхване съществото и изпълни тялото и започне да улавя и предприема всички движения.

Йога чрез труд
Отделяне на Пуруша от Пракрити, на вътрешното безмълвно същество от външното активно същество, така че човек да има две съзнания или двойно съзнание, едно на заден план, което следи, наблюдава и в крайна сметка контролира и изменя външното, което е активно на преден план. Другият начин за започване на йога чрез труд е като човек работи за Божественото, за Божествената Майка, а не за самия себе си, посвещавайки и отдавайки труда си, докато започне да усеща конкретно как Божествената сила предприема действията и ги извършва вместо него.

Цел на Интегралната йога
Целта на Интегралната йога е да навлезем в Божественото присъствие и съзнание и да бъдем обладани от него, да обичаме Божественото заради самото него, да настроим своята природа на вълните на природата на Божественото и в своята воля, дейност и живот да бъдем инструмент на Божественото.

Принцип на Интегралната йога
Принципът на Интегралната йога е цялостно себеотдаване изключително и само на Божественото и на никой друг, и привнасяне в нас самите, посредством единение с Божествената Майка, на трансцендентната светлина, мощ, широта, покой, чистота, истина-съзнание и Ананда на Супраменталното Божествено.

Основни реализации в Интегралната йога
Психическото изменение, така че пълното себепосвещение да бъде основен мотив на сърцето и повелител на мисълта, живота и действието, в непрестанно единение с Божествената Майка и в нейното Присъствие. Спускането на покой, мощ, светлина и др. от Висшето Съзнание през главата и сърцето в цялото същество, обхващайки самите клетки на тялото. Възприемането на Единното и Божественото навсякъде и във всичко, Божествената Майка навсякъде и да се живее в това безгранично съзнание.

От “Речник на Йогата на Шри Ауробиндо”, компилиран на база писанията на Шри Ауробиндо от М. П. Пандит, публикуван от Dipti Publications, Ашрам на Шри Ауробиндо, Пондичери, Индия

повече информация за Йогата на Шри Ауробиндо и Майката

на български ще намерите в сайта на http://zorata.wordpress.com

Advertisements
%d bloggers like this: